Ábrázoló geometria 2

Kód: BMETE94AX02;  Kredit: 2;  Követelmény: félévközi jegy
Heti óraszám: 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat;
Előadó: Dr. Prok István

TEMATIKA

– Felületek ábrázolása. Érintősík, felületi normális, kontúr, képkörrajz. Forgásfelületek ábrázolása. A gömb, a forgáskúp, a forgáshenger és a tórusz. Forgásfelületek síkmetszete. Forgásfelületek áthatása: párhuzamos, metsző és kitérő tengelyű felületek.
– Kúpok, hengerek síkba terítése. Két görbét összekötő kiteríthető felület szerkesztése.
– A centrális ábrázolás alapfogalmai, szerkesztések vízszintes síkban, távolság felmérés függőleges egyenesekre. Rendezett vetületeivel adott testek centrális ábrázolása.
– Kúpszeletek, ruletták (síkbeli mozgások), csavarvonal ábrázolása.

JEGYZETEK
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

KÖVETELMÉNYEK

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 10 alkalmon való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: A második héttől 10 héten át egy-egy 5 pontos, az aktuális anyaghoz kapcsolódó otthoni szerkesztési feladatot kell megoldani, és a következő alkalommal beadni. Egy rajzfeladat elfogadottnak számít, ha értékelése legalább 2 pont. Minden feladat teljes értékűen és korlátlanul pótolható, illetve javítható. A pótlások és javítások beadásának végső határideje a pótlási időszak vége.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy az esetleges pótlások után legalább 8 rajz eredménye elérje a 2 pontot. A félév végi osztályzat ekkor a rajzfeladatokra kapott pontok összege alpján a következőképpen adódik: 16 ponttól elégséges, 22-től közepes, 28-tól jó, 34-től jeles.

 

FELADATOK:

1. Adottak az Oa és Og középpontú Ra és Rg sugarú ka és kg körök úgy, hogy kg belülről érinti ka-t. Gördítsük kg-t a ka íven. Ábrázoljuk a kg kör (kezdetben) ka-val közös P pontjának valamint a körhöz rögzített másik Q pontnak a pályáját. A hipocikloisok megszerkesztett pontjaiban állítsuk elő az érintőket is. Oa(100,140), Og(50,140), Ra = 75, Rg = 25, P(25, 140); Q(0, 140).

2. Ábrázoljuk ortogonális axonometriában annak az m menetemelkedésű (jobbmenetű) csavarvonalnak két menetét, amely illeszkedik az [x, y] síkon álló z tengelyű r sugarú 2m magasságú forgáshengerre. A csavarvonal kezdőpontja az x tengelyen legyen. A láthatóság feltüntetésekor a csavarvonalat a tartóhengerrel együtt ábrázoljuk, feltéve, hogy a henger lemezből van és véglapjait eltávolítottuk.  X(0, 35),  Y(200, 90),  O(95, 120) a tengelykereszt vetületét meghatározó pontok; továbbá  r = 50;  m = 75.

3. Szerkesszük meg a feladatlapon leírtak szerint az ott látható, csődarabból kimetszett alkatrész elölnézeti, felülnézeti és axonometrikus képét.

4. Adott egy első képsíkra merőleges tengelyű tóruszfelület, és adott az α második vetítősík, amely a felületet egy pontban érinti az ábra szerint (8. feladat). Szerkesszük meg a felület és a sík metszetét. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a tórusz lemezből van és a sík fölé eső darabját eltávolítottuk.

5. Forgáskúp síkmetszete (rajzlapra kinyomtatva keretezés nélkül is megoldható) -- útmutató és a forgáskúp síkmetszeteinek osztályozása.

6. Adott egy első képsíkra merőleges tengelyű forgásfelület főmeridiánja, továbbá az α = [f1, f2] sík (7. feladat). Szerkesszük meg a felület és a sík metszetét. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a felület α sík fölé eső részét eltávolítottuk.

7. Forgáskúp és gömb áthatása kettős vetületben (rajzlapra kinyomtatva keretezés nélkül is megoldható) -- útmutató és elméleti összefoglaló.

8. Adott két forgáshenger, amelyeknek tengelyei kitérő helyzetű első főegyenesek (2. feladat). Szerkesszük meg a két felület áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy mindkét henger lemezből van és véglapjaikat levettük, továbbá mindkét felületből eltávolítottuk a másik test belsejébe eső darabokat is („csövek kereszteződése”).

9. Adott egy forgáskúp, amelynek csúcsa M, alaplapkörének középpontja O, sugara R. Adott továbbá egy r sugarú forgáshenger, amelynek tengelye a T ponton áthaladó, az [M, O, T] síkra merőleges t egyenes. Szerkesszük meg a felületek áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a kúp lemezből van, és felületéből eltávolítjuk a henger által kimetszett darabot.  M(80, 100, 280);  O(80, 100, 180);  R = 50;  T(85, 95, 214);  r = 34  (így az  [M, O, T]  első vetítősík 45 fokos szöget zár be a második képsíkkal).