Matematika szigorlat G

A 2022/23 tanév tavaszi félévében a Matematika szigorlat G tárgy számonkérése jelenléti formában történik.

A vizsga lebonyolítása jelenléti formában

Kivonat a Matematika szigorlat G (BMETE94BG04) tárgy tantárgyi adatlapjából (3.1 és 3.2 szakaszok, érvényes 2017. szeptember 1-től, a teljes adatlap elérhető a képzési program mellékletében):

 • Szigorlat letételére akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE94BG03) tantárgyat teljesítette. A szigorlat írásbeli és szóbeli teljesítményértékelésből álló kombinált vizsga. Az írásbeli teljesítményértékelésen való részvétel, a vizsgadolgozat megírása minden vizsgázó számára kötelező. Ha a dolgozat értékelése nem éri el a 40%-ot, akkor a szigorlat végső érdemjegye elégtelen, a vizsga keretében nincs lehetőség javításra. Egyébként a dolgozat alapján megajánlott érdemjegyet a vizsgázó elfogadhatja – ekkor ez lesz a szigorlat végső érdemjegye –, vagy javítását a szóbeli részvizsgán megkísérelheti. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt a szigorlati bizottság értékeli és dönt a megajánlott érdemjegy egy osztályzattal való javításáról, megtartásáról vagy egy osztályzattal való rontásáról.
 • A vizsga elemei:
  1. Az írásbeli teljesítményértékelés (részvizsga), ami a teljes tananyagrészt kéri számon: 30%-os részarányban az elméleti ismereteket, 70%-os részarányban pedig a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket. Az elméleti jellegű feladatok alapvetően egyszerűbb, röviden megválaszolható kérdésekből állnak. A gyakorlati jellegű feladatok megoldása során pedig az összetett probléma egyszerűsítése valamint elvi és számszerű megoldása, a megoldási stratégia kidolgozása a kérdés.
  2. A szóbeli teljesítményértékelés (részvizsga), ami átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli elméleti és gyakorlati jellegű feladatok megoldásán keresztül.

Az írásbeli dolgozat alapján megajánlott érdemjegy az alábbi módon adódik:

 • 40 pont alatt: elégtelen (1)
 • 40 ponttól: elégséges (2)
 • 55 ponttól: közepes (3)
 • 70 ponttól: jó (4)
 • 85 ponttól: jeles (5)

A vizsga lebonyolítása távolléti oktatási munkarendben

A vizsga írásbeli és szóbeli részvizsgából áll, melyeken a Microsoft Teams felület erre a célra létrehozott csoportjához csatlakozva lehet részt venni. Szóbeli részvizsgán csak az írásbeli sikeres teljesítését követően lehet részt venni. A szóbeli teljesítményértékelés során videokapcsolat (kép és hang) fenntartása szükséges.

Az írásbeli teljesítményértékelés (részvizsga) a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. A korábbiakhoz hasonló típusú és nehézségű, 7 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 70 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 70 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli részvizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át, azaz 28 pontot.

A szóbeli teljesítményértékelés (részvizsga) átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli elméleti kérdések megválaszolásán keresztül. A szóbeli vizsga során emellett a bizottság minden vizsgázó számára kijelöl egy vagy több feladatot az írásbelin megoldottak közül, melyre adott megoldását a vizsgázó szóban ismerteti. Az elméleti részen összesen 30 pontot lehet elérni.

A szigorlat végső érdemjegye a két részvizsgán elért pontszámok összege alapján az alábbi módon adódik:

 • 40 pont alatt: elégtelen (1)
 • 40 ponttól: elégséges (2)
 • 55 ponttól: közepes (3)
 • 70 ponttól: jó (4)
 • 85 ponttól: jeles (5)

Segédanyagok

 • Szigorlati tematika: G1, G2, G3 tárgyak tematikájához kapcsolódó fogalmak, tételek
 • A vizsga során használható képletgyűjtemény: sinh, sh
 • A képletgyűjteményhez tartozó magyarázatok (vizsga során nem használható): sinh, sh

Korábbi feladatsorok