Matematika szigorlat G

Kivonat a Matematika szigorlat G (BMETE94BG04) tárgy tantárgyi adatlapjából (3.1 és 3.2 szakaszok, érvényes 2017. szeptember 1-től):

  • Szigorlat letételére akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE94BG03) tantárgyat teljesítette. A szigorlat írásbeli és szóbeli teljesítményértékelésből álló kombinált vizsga. Az írásbeli teljesítményértékelésen való részvétel, a vizsgadolgozat megírása minden vizsgázó számára kötelező. Ha a dolgozat értékelése nem éri el a 40%-ot, akkor a szigorlat végső érdemjegye elégtelen, a vizsga keretében nincs lehetőség javításra. Egyébként a dolgozat alapján megajánlott érdemjegyet a vizsgázó elfogadhatja – ekkor ez lesz a szigorlat végső érdemjegye –, vagy javítását a szóbeli részvizsgán megkísérelheti. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt a szigorlati bizottság értékeli és dönt a megajánlott érdemjegy egy osztályzattal való javításáról, megtartásáról vagy egy osztályzattal való rontásáról.
  • A vizsga elemei:
    1. Az írásbeli teljesítményértékelés (részvizsga), ami a teljes tananyagrészt kéri számon: 30%-os részarányban az elméleti ismereteket, 70%-os részarányban pedig a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket. Az elméleti jellegű feladatok alapvetően egyszerűbb, röviden megválaszolható kérdésekből állnak. A gyakorlati jellegű feladatok megoldása során pedig az összetett probléma egyszerűsítése valamint elvi és számszerű megoldása, a megoldási stratégia kidolgozása a kérdés.
    2. A szóbeli teljesítményértékelés (részvizsga), ami átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli elméleti és gyakorlati jellegű feladatok megoldásán keresztül.

Korábbi feladatsorok