Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: M0
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2021/2022/2
Nyelv: magyar
Előadó: Horváth Márton
Gyakorlatvezetők: Bugár Dávid, Horváth Márton

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel.

Félévközi számonkérések:

  • 1. zh 7. hét hétfő (45 perc, 20 pont)
  • 2. zh 11. hét hétfő (45 perc, 20 pont)
  • pótzárthelyi 14. hét hétfő
  • pótpótzárthelyi (=aláíráspótló vizsga) 15. (pót)hét

Távolléti oktatás esetén a zh-k kiegészülhetnek rövid szóbeli beszámolóval is.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont (30%).

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (ehhez a Neptunban a Díjköteles pótlást kell felvenni).

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha az elméleti és a gyakorlati kurzust veszi fel a vizsgakurzus helyett. A vizsgakurzus felvétele esetében a félévközi munkát az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak tekintjük (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

Bónuszpontok:

A gyakorlatvezető által elmondottak alapján 6 bónuszpont szerezhető (pl. táblánál vagy külön lapon történő feladatmegoldással).

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. Távolléti számonkérés esetén a vizsga napján délután a hallgatónak szóban ismertetnie kell a vizsgáztató által kiválasztott egy vagy több feladatára adott megoldását. Ha ez nem sikerül, akkor a vizsga elégtelen. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–106 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: