Differenciálgeometria és numerikus módszerei tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AX27;
Követelmény: 2/1/0/F/4;
Félév: 2022/23/1;
Nyelv: magyar;
Előadó és gyakorlatvezető: Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

Két darab 45 perces egyenként 35 pontos zárthelyi dolgozat legalább 14 pontos teljesítése

            1. zh: 7. hét (a gyakorlaton).
                        Témája az 1-6 hetek tananyaga.
            2. zh: 13. hét (a gyakorlaton).
                        Témája: a 7-12. hetek tananyaga
             A pótlási hét folyamán mindkét zh pótolható. Pótlás, ill. javítás esetén a pót-zh eredménye számít.

Két darab 15 pontos házi feladat beadása legalább 6 pontos eredménnyel.

            1. hf beadása a 7. heti gyakorlaton.
                        Témája az 1-6 hetek tananyaga.
            2. hf beadása a 13. heti gyakorlaton.
                        Témája: a 7-12. hetek tananyaga
             A pótlási hét végéig egy-egy pót házi feladat beadásával mindkét házi feladat pótolható. Pótlás, ill. javítás esetén a pót-hf eredménye számít.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelményeken túl – mindkét zh és mindkét hf minimális pontszámának elérése legkésőbb a pótlások alkalmával. Ekkor a félévközi jegy a négy számonkérés végeredményének összpontszáma alapján 40 ponttól elégséges, 55 ponttól közepes, 70 ponttól , 85 ponttól jeles.

 

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:
Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria),
Kurusa Á – Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Szeged (Spline elmélet)
Reiman I. – N. Szilvási M.: Geometriai feladatok
Nagyné dr. Szilvási Márta: Differenciálgeometriai gyakorlatok, Typotex, 2019.