Matematika A1a - Analízis ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: M0
Félév: 2022/2023/1

Ütemterv hetenként:

 1. Halmazok, halmazműveletek, logikai műveletek. Bizonyítási módszerek.
 2. Polinomok.
 3. Függvények elemi tulajdonságai (korlátosság, monotonitás, periodicitás, páros és páratlan függvények). Nevezetes függvények. Függvénykompozíció. Függvények invertálása. Trigonometrikus függvények és inverzeik. Numerikus sorozatok: monotonitás, korlátosság, konvergencia. Véges, végtelen határérték fogalma. Torlódási pont. Konvergenciával kapcsolatos tételek (Bolzano–Weierstrass féle tétel, Cauchy-féle konvergenciakritérium, rendőr-elv. Az e szám.
 4. Függvényhatárértékek: Egyoldali határértékek. Átviteli elv – kapcsolat a függvény és sorozat határértéke között. Rendőr-elv függvényekre. Függvények folytonossága: Szakadási helyek osztályozása. Bolzano-féle közbülsőpont-tétel, Weierstrass tétele, alkalmazások.
 5. Differenciálszámítás: Érintőegyenes egyenlete. Láncszabály. Inverz függvény deriválása. Implicit függvény deriválása. Paraméteres alakban megadott függvény deriválása. Magasabbrendű deriváltak. Egyoldali derivált fogalma és kapcsolata a differenciálhatósággal.
 6. Az 1. zh-ra való készülés. 1. zh (az 1-4 gyakorlati feladatsorok anyagából)
 7. Magasabbrendű deriváltak. Lineáris közelítés. Polinomiális közelítés (Taylor-polinomok). Lokális és abszolút szélsőértékek.
 8. Szöveges szélsőértékfeladatok. L’Hospital-szabály.
 9. A differenciálszámítás alkalmazásai: Középértéktételek. Aszimptotikus vizsgálat.
 10. Konvex, konkáv ívek, inflexiós pontok. Teljes függvényvizsgálat.
 11. Integrálszámítás: Primitív függvény, határozatlan integrál, alapintegrálok. Alapintegrálokra vezető típusok. Első helyettesítési szabály. Parciális integrálás. Második helyettesítési szabály. Racionális törtfüggvények integrálása.
 12. A 2. zh-ra való készülés. 2. zh
 13. A Riemann-integrál tulajdonságai. Integrálfüggvény. Határozott integrál: Newton–Leibniz tétel. Integrálszámítás alkalmazásai: Területszámítás feladatok. Határozott integrálokkal kapcsolatos feladatok. Síkgörbe ívhossza. Forgástest térfogata, felszíne.
 14. Parciális integrálás elve határozott integrálokra. Vizsgával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. Pótzh.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: