Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: GTK keresztfélév
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: D00
Félév: 2022/2023/1

 

Sorszám

Előadások témái

 1.  

Az improprius integrálok konvergenciavizsgálata. Konvergenciakritériumok pozitív integrandusú, 1. típusú improprius integrálokra.

 1.  

A komplex számok értelmezése, ábrázolása. Műveletek algebrai-, illetve trigonometrikus alakban megadott komplex számokkal. Komplex gyökvonás. Az algebra alaptétele.

 1.  

Vektorok. A vektorműveletek tulajdonságai.
A skaláris szorzat, a vektoriális szorzat és a vegyesszorzat értelmezése, tulajdonságaik.

 1.  

A rendezett szám n-esek lineáris terének a struktúrája. Lineárisan összefüggő és lineárisan független vektorok. Bázis fogalma. Altér, vektorok által kifeszített altér. Altér dimenziója. Vektorrendszer rangja.

 1.  

Mátrixok. Mátrixműveletek (transzponálás, összeg, számszoros, szorzat) értelmezése, műveleti tulajdonságok. Négyzetes mátrix determinánsa: definíció, elemi tulajdonságok. Téglalap mátrix rangja. Négyzetes mátrix inverze.

 1.  

Lineáris egyenletrendszer általános alakja. Az m=n speciális eset.
Az általános eset vizsgálata: Gauss-módszer, Gauss-Jordan módszer. A megoldhatóságra és a megoldás előállítására vonatkozó tétel. A megoldáshalmaz szerkezete homogén, inhomogén egyenletrendszer esetén.

 1.  

Mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak kiszámítása.

 1.  

A diagonalizálhatóság definíciója. Szükséges és elégséges feltétel a diagonalizálhatóságra.

 1.  

Többváltozós függvények szemléltetése. Parciális deriváltak. Iránymenti derivált, totális derivált. Érintősík. Láncszabályok.

 1.  

Lokális szélsőértékek: definíciók, elsőrendű szükséges feltétel, másodrendű elégséges feltétel. Feltételes lokális szélsőértékek: a probléma felvetése, definíciók, szükséges feltétel, elégséges feltétel.

 1.  

Numerikus sor fogalma, konvergenciája, összege. Nevezetes sorok.

 1.  

Abszolút- és feltételesen konvergens sor fogalma. A konvergencia egy szükséges feltétele. Az összehasonlító kritériumok. Gyökkritérium. Hányadoskritérium. Leibniz-típusú sor fogalma és konvergenciája.

 

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: