Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: BSc szak I. évfolyam keresztfélév
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2022/2023/2
Nyelv: magyar
Előadó: Dr. Szirmai Jenő
Gyakorlatvezetők: Dr. Szirmai Jenő, Dr. Etesi Gábor

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

  • 1. zh 6. hét  (45 perc, 20 pont)
  • 2. zh 12. hét  (45 perc, 20 pont)
  • pótzárthelyi 13. hét
  • pótpótzárthelyi (=aláíráspótló vizsga) 15. hét (pótlási hét)

Az aláírás megszerzésének feltétele:

  • gyakorlatokon való részvétel (70%)
  • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont (30%)

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 13. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 13. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett.

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha nem a vizsgakurzust, hanem az elméleti és a gyakorlati kurzust veszi fel. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

Bónuszpontok:

A gyakorlatvezető által elmondottak alapján 6 bónuszpont szerezhető (pl. táblánál vagy külön lapon történő feladatmegoldással).

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–106 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom:

1. Egyváltozós valós függvények: interaktív e-tananyag, BME Neptun-rendszer (szerzők: Dr. Fülöp Otília, Szűcs Zsolt) – Functions
of one real variable: interactive e-learning material in hungarian language, BME Neptun system (authors: Dr. Otília Fülöp, Zsolt Szűcs)

2. Sydsaeter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998.
3. G. B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass: Thomas-féle KALKULUS, TYPOTEX Kiadó, 2006-2007.
4. Fritz Józsefné – Kónya Ilona – Pataki Gergely – Tasnádi Tamás: Matematika gyakorlatok 1.
5. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/11.pdf

6. Barabás Béla, Fülöp Ottilia: Az építészek matematikája, I

7. Sydsaeter, Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998.

8. Babcsányi, Gyurmánczi, Szabó, Wettl: Matematika feladatgyűjtemény I.