Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2023/24/1
Nyelv: magyar
Előadó: Vrana Péter
Gyakorlatvezetők: Gavallér Csaba, Szekeres András, Vrana Péter

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések

  • 1. zárthelyi: 2023. október 9. hétfő 10:15 (45 perc, 20 pont)
  • 2. zárthelyi: 2023. november 20. hétfő 10:15 (45 perc, 20 pont)
  • pótzárthelyi: 14. hét
  • pótpótzárthelyi (aláíráspótló vizsga): 15. hét (pótlási időszakban)

A zh-kon és vizsgán is használható képletgyűjtemény.

Az aláírás megszerzésének feltétele

  • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont, azaz 30%

Bónusz pont

Az órák folyamán lehetőség van maximum 6 bónuszpont megszerzésére, melyre a gyakorlatvezetők lehetőséget biztosítanak. A bónuszpontok az aláírás megszerzése esetén a félév végi pontszámhoz adódnak.

Pótlási és javítási lehetőség

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat. Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe. Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (Neptun-ban jelentkezni kell).

Aláírással rendelkező hallgatóknak

Aki nem vette fel a tárgyat, csak a vizsgakurzust, annak a vizsgapontszám 5/3 szorosát vesszük és jegyet az alább látható táblázat alapján számoljuk.

A vizsgajegy kialakítása

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak érvényes aláírással rendelkező hallgató vehet részt a vizsgán. A vizsga egy 90 perces írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A vizsgán 15 pont értékben az elmélet is számon lesz kérve.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:

  • 85–100 pont: jeles (5)
  • 70–84 pont: jó (4)
  • 55–69 pont: közepes (3)
  • 40–54 pont: elégséges (2)
  • 0–39 pont: elégtelen (1)

Konzultációk

Igény esetén az 1. és a 2. zárthelyi és a vizsgák előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom​